Informacja Turystyczna
Wisła Otwarta Turystycznie
Pl. B. Hoffa 3 (rynek)

REGULAMIN SERWISU WWW.NOCLEGI.WISLA.PL

I. Wstęp

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego noclegi.wisla.pl. W Regulaminie określone są podstawowe zasady funkcjonowania serwisu, prawa i obowiązki jego użytkowników, oraz zasady odpowiedzialności Administratora i Użytkowników Serwisu.

II. Definicje

  • Administrator – posiadacz licencji na serwis noclegi.wisla.pl – Spółdzielnia Socjalna Wisła Otwarta Turystycznie z siedzibą w Wiśle (43-460) przy Pl. B. Hoffa 3.
  • Serwis - strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, które dostępne są pod adresem noclegi.wisla.pl;
  • Moderator - osoba lub osoby występujące w imieniu Administratora które dbają o prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i przestrzeganie Regulaminu, jak również podejmują w imieniu Administratora kroki zmierzające do egzekwowania przestrzegania Regulaminu przez Użytkowników;
  • Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z funkcjonalności serwisu;
  • Obiekt Noclegowy zwany dalej Obiektem - hotel, hostel, restauracja, pensjonat, apartament, kwatera prywatna lub inny obiekt noclegowy lub wypoczynkowy prezentowany w Serwisie;
  • Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu;
  • Opinia - ocena w skali od 1 do 100%, wystawiona określonemu Obiektowi Noclegowemu poprzez Użytkownika.

III. Informacje o Obiektach i rezerwacje

1. Właścicielem licencji na Serwis i wszystkich mechanizmów służących dokonywaniu rezerwacji za pośrednictwem Serwisu jest Spółdzielnia Socjalna Wisła Otwarta Turystycznie z siedzibą w Wiśle, Pl. B. Hoffa 3.
2. Rezerwacje dokonywane są zgodnie z procedurą i na warunkach zaakceptowanych przez Użytkownika w procesie rezerwacji.
3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone w Serwisie, w szczególności dotyczące Obiektów. Informacje dotyczące Obiektów pochodzą w znacznej mierze od osób reprezentujących te Obiekty oraz ze źródeł powszechnie dostępnych. Administrator weryfikuje informacje budzące szczególne wątpliwości, jednakże nie jest do tego zobowiązany i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
4. Umieszczone w Serwisie informacje o Obiektach, jak również dotyczące ich Głosy w żaden sposób nie prezentują opinii Administratora.
5. Cenniki i inne informacje dotyczące warunków handlowych oferowanych przez Obiekty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

IV. Baza danych

Wyłączne prawo do bazy danych obiektów noclegowych oraz innych baz danych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu przysługuje Administratorowi. Bazy danych podlegają ochronie określonej w ustawie z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr. 128 z 2001 roku poz. 1402 z późn. zm.) oraz w ustawie z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. nr. 90 z 2006 roku poz. 631 z późn. zm.). Użytkownicy Serwisu uprawnieni są do normalnego korzystania z bazy danych na użytek własny oraz pobierania nieistotnej, co do jakości lub ilości, części jej zawartości. Użytkownicy Serwisu uprawnieni są do wyszukiwania, za pomocą wyszukiwarek udostępnionych w ramach Serwisu, poszczególnych elementów bazy danych, oraz następnie ich kopiowania na potrzeby własne. Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów producenta bazy danych - Administratora. Nie jest dozwolone kopiowanie fragmentów bazy danych wykraczających poza normalny użytek osobisty lub wskazujące na zamiar nieuprawnionego wtórnego ich wykorzystania. Nie jest dozwolone korzystanie z „robotów” ani jakichkolwiek programów automatycznie wyszukujących lub kopiujących elementy bazy danych. Przypominamy, że osoba pobierająca dane lub wtórnie wykorzystująca w całości lub w istotnej, co do jakości lub ilości, części bazy danych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom, podlega karze grzywny. Ponadto, niezależnie od tego Administratorowi przysługuje prawo do żądania zaniechania naruszenia, naprawienia jego skutków, zapłaty odszkodowania oraz wydania uzyskanych przez naruszającego korzyści. Nieuprawnione wykorzystanie bazy danych lub jej fragmentów w działalności gospodarczej może również stanowić naruszenie innych stosownych przepisów. W przypadku zamiaru wykorzystania bazy danych lub jej istotnych fragmentów w zakresie wykraczającym poza uprawniony użytek własny, prosimy o kontakt z Administratorem w celu ewentualnego uzyskania indywidualnej zgody.

V. Zasady ogólne korzystania z Serwisu:

1. Użytkownik może:
a. korzystać z Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami Regulaminu;
b. wystawiać Obiektowi opinie zgodnie z własnymi odczuciami po skorzystaniu z usług np. noclegowych;

2. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
a. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, Administratora lub Moderatorów,
b. przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
c. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu i jego funkcjonalności do celów innych niż wynika to z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:
a. prowadzenie wszelkiego rodzaju agitacji, w szczególności politycznej lub religijnej;
b. rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej;
c. podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w tym w szczególności szkodę Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich;
d. umieszczanie w Serwisie materiałów naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
e. umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie;
f. wielokrotne umieszczanie tych samych lub podobnych treści lub innych elementów;
g. umieszczanie treści niezwiązanych z tematyką Serwisu;
h. wystawianie nieprawdziwych ocen na temat prezentowanych na stronach Serwisu Obiektów;
i. sugerowanie w jakikolwiek sposób tożsamości lub związków Użytkownika z Administratorem lub Moderatorem lub ich działaniem;
j. podszywanie się pod innych Użytkowników, podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika.

4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Serwisu i jego skutki.
5. Administrator, w tym działający w jego imieniu Moderator, może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika w Serwisie, w jakikolwiek sposób niespełniające lub naruszające postanowienia Regulaminu, bez uprzedzenia lub powiadomienia Użytkownika.

VI. Opinie

1. Użytkownik może dodać swoją pisemną opinię dotyczącą Obiektu, na podstawie własnych doświadczeń związanych z korzystaniem z usług konkretnego Obiektu.
2. Użytkownik może dodać opinię wyłącznie w oparciu o własne doświadczenia związane z korzystaniem z usług danego Obiektu w konkretnym terminie.
3. Opinia dotycząca Obiektu powinna zawierać wyłącznie merytoryczne spostrzeżenia i opinie w odniesieniu do Obiektu i związanych z nim usług;
4. Opinia dotycząca Obiektu nie może:
a. zawierać treści wskazanych w punkcie III lub innej części Regulaminu jako niedozwolone;
b. zawierać treści niezwiązanych z merytoryczną oceną Obiektu i związanych z nim usług we wskazanym w opinii czasie wyrażoną na podstawie własnych doświadczeń Użytkownika, który korzystał z Obiektu i związanych z nim usług;
5. Moderator może dokonać weryfikacji prawdziwości i rzetelności opinii Użytkownika, w szczególności opinii skrajnych. Opinie mogą być usunięte lub odrzucone z powodu podejrzenia zamieszczenia informacji niezgodnych z prawdą.
6. Zabrania się dodawania opinii przez Użytkowników, co do których może zachodzić podejrzenie o nierzetelność oceny, w szczególności związanych z Obiektami ocenianymi lub konkurencyjnymi.
7. Opinie naruszające postanowienia Regulaminu mogą być usuwane lub moderowane bez uprzedzenia Użytkownika poprzez usunięcie fragmentów naruszających postanowienia Regulaminu.
8. Opinie w rażący sposób odbiegające od pozostałych wystawionych przez Użytkowników a dotyczące tego samego Obiektu, mogą zostać usunięte lub zablokowane.
9. Opinie w całości lub części w języku innym niż język polski mogą być usuwane lub moderowane bez uprzedzenia Użytkownika.
10. Opinie wyrażają opinię wyłącznie Użytkownika. Opinie umieszczane w Serwisie w żaden sposób nie pochodzą od Administratora, Moderatora ani nie stanowią odzwierciedlenia ich poglądów i opinii. Za treść opinii odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba (Użytkownik) umieszczająca opinię w Serwisie.
11. Dodając opinię Użytkownik oświadcza, że opinia jest oparta na jego własnych doświadczeniach i przedstawia jego rzeczywiste zdanie na temat ocenianego Obiektu. Potwierdza również, że nie ma powiązań osobistych ani służbowych z tym Obiektem ani jego właścicielem lub operatorem jak również Obiektem konkurencyjnym ani jego właścicielem lub operatorem oraz, że nie czerpie korzyści finansowych ani żadnych innych w związku z napisaniem przedmiotowej opinii. Przyjmuje również do wiadomości fakt, że Administrator nie toleruje opinii nieprawdziwych lub w inny sposób naruszających Regulamin i w przypadku ich ujawnienia np. w przypadku opinii naruszających postanowienia Regulaminu, a w szczególności opinii, których treść może naruszać przepisy prawa, Administrator poza środkami wskazanymi w Regulaminie może skorzystać ze środków przewidzianych odpowiednimi przepisami.

VII. Postanowienia dodatkowe

1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.
2. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób i zakresie, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek osobom trzecim bez istnienia podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
3. Administrator jako posiadacz licencji i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
6. Administrator nie gwarantuje właściwego działania Serwisu przy użyciu sprzętu komputerowego, łączy oraz oprogramowania używanych przez Użytkownika, oraz nie ponosi odpowiedzialności za wpływ korzystania z Serwisu na taki sprzęt komputerowy, łącza oraz oprogramowanie, w tym utratę danych lub inne szkody.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania w Serwisie informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.
8. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i fotografii umieszczonych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z odpowiednich przepisów, w szczególności z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83)
9. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom osób trzecich. W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez osoby do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub osób trzecich.
10. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
11. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Moderatora pod adres e-mail: informacja@wisla.pl lub pocztą tradycyjną na adres Spółdzielnia Socjalna Wisła Otwarta Turystycznie, Pl. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła.

VIII. Regulamin

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu.