Informacja Turystyczna
Wisła Otwarta Turystycznie
Pl. B. Hoffa 3 (rynek)

Apartament Miejski

Wisła
powrót

Szukaj wolnych pokoi w Apartament Miejski


ATRAKCJE W POBLIŻU

Zamek Zagadek " Escape Room "
0.2 km
więcej
Pałacyk Myśliwski Habsburgów
0.2 km
więcej
Muzeum Narciarstwa - Ośrodek Wypoczynkowo - Szkoleniowy Zimowit
0.2 km
więcej
Muzeum Stolica Pradziadków
0.4 km
więcej
Kładka piesza nad Wisłą
0.4 km
więcej
The water park Tropikana
0.4 km
więcej
Wystawa Budowli z Klocków LEGO® Wisła
0.5 km
więcej
Zejście piesze nad Wisłę
0.5 km
więcej
Willa „Zacisze”
0.6 km
więcej
Park Miniatur
0.6 km
więcej

OPIS OBIEKTU

Apartament Miejski znajduje się w budynku pięknego, zabytkowego dworca kolejowego zwanego obecnie Centrum Przesiadkowym. Po gruntownej renowacji dworzec został oddany do użytku w kwietniu 2019 r. Nasz apartament usytuowany jest na 1 piętrze. Obok mieści się sala Klubu Seniora, w której odbywają się spotkania wiślańskich stowarzyszeń, a parę razy w tygodniu próby zespołów regionalnych. Klub Seniora działa w godzinach od 8.00 do 21.00. Na parterze budynku mieści się Informacja Turystyczna oraz poczekalnia dla podróżnych. Po godz. 21.00 dostęp do budynku mają wyłącznie Goście apartamentu oraz administrator.

 

Apartament Miejski jest obsługiwany przez pracowników Informacji Turystycznej Wisła Otwarta Turystycznie.

 

Apartament Miejski znajduje się w samym centrum miasta, jest oddalony od wiślańskiego rynku o zaledwie 450 m. W pobliżu znajduje się szereg atrakcji: m. in. Zameczek Myśliwski Habsburgów, Muzeum Narciarstwa, Muzeum Beskidzkie, Dom Zdrojowy, Park Kopczyńskiego, amfiteatr, Galeria u Niedźwiedzia, kolej linowa Skolnity Ski&Bike, tereny rekreacyjne nad rzeką Wisłą. Ponadto można stąd wyruszyć na wiele górskich szlaków turystycznych.REGULAMIN REZERWACJI

REGULAMIN REZERWACJI POBYTU

w Apartamencie Miejskim

 

Postanowienia niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) określają warunki dokonywania przez osoby fizyczne oraz prawne (dalej „Goście”) rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzeń dokonania rezerwacji oraz postępowań reklamacyjnych w Apartamencie Miejskim, zarządzanym przez Spółdzielnię Socjalną Wisła Otwarta Turystycznie, z siedzibą w Wiśle 43-460, pl. B. Hoffa 3 (dalej: "Obiekt").

 

 

I. DOKONANIE REZERWACJI

 

Przed dokonaniem rezerwacji telefonicznej bądź za pomocą poczty elektronicznej należy zapytać o dostępność w Obiekcie, w wybranym przez Gościa terminie.

Zapytanie o dostępność polega na wskazaniu przez Gościa interesującego go terminu pobytu, ilości osób.

Gość dokonuje rezerwacji:

telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu (+48 33 855 34 56),

za pomoczą poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej (informacja@wisla.pl), bądź

korzystając z systemu rezerwacyjnego online,

Dokonując rezerwacji Gość zobowiązany jest do podania następujących informacji:

terminu pobytu,

liczby osób wraz ze wskazaniem czy są to osoby dorosłe czy dzieci (w przypadku dziecka – podanie wieku),

dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail)

chęci otrzymania faktury VAT oraz padania danych niezbędnych do jej wystawienia przez Obiekt. Brak poinformowania przez Gościa na etapie rezerwacji o chęci otrzymania faktury VAT, uniemożliwia jej późniejsze wystawienie przez Obiekt.

Każda dokonana przez Gościa rezerwacja telefoniczna lub e-mailowa, dla swej skuteczności wymaga potwierdzenia przez Obiekt.

wysłanie przez Obiekt wiadomość e-mail, lub

informację udzieloną przez Obiekt telefonicznie, wskazującą na fakt dokonania w Obiekcie rezerwacji.

Poprzez potwierdzenie rezerwacji należy rozumieć:

Po dokonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości całego pobytu w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji. Za moment wpłaty zadatku przyjmuje się moment uznania na rachunku bankowym Obiektu.

Wartość pobytu wskazana jest w potwierdzeniu rezerwacji.

Wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego Obiektu wskazany w potwierdzeniu rezerwacji.

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko (nazwę firmy) Gościa, na którego została dokonana rezerwacja wraz z terminem pobytu, bądź numer rezerwacji wskazany w potwierdzeniu rezerwacji.

Gość zobowiązuje się do zapłaty pozostałej kwoty za pobyt najpóźniej w dniu przyjazdu.

Dodatkowo w dniu przyjazdu Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty miejscowej pobieranej przez Obiekt na rzecz Urzędu Miasta Wisły.

W przypadku dokonywania rezerwacji w terminie krótszym niż 3 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu Gość, zamiast zapłaty zadatku, zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za cały okres pobytu najpóźniej na jeden dzień przed jego rozpoczęciem, oraz do przesłania potwierdzenia zapłaty na następujący adres poczty elektronicznej: informacja@wisla.pl.

Poprzez dokonanie rezerwacji oraz wpłacenie zadatku w wysokości 30% wartości całego pobytu, a w przypadku dokonywania rezerwacji w terminie krótszym niż 3 dni przed planowanym przyjazdem – wpłacenie pełnej kwoty za cały okres pobytu, uznaje się, że umowa świadczenia usług noclegowych została zawarta.

W przypadku braku wpłaty zadatku w określonym w pkt I ust. 7 niniejszego regulaminu terminie, bądź w przypadku nie dokonania pełnej zapłaty za pobyt na zasadach i w terminie opisanym w pkt I ust. 13 regulaminu, rezerwację uznaje się za anulowaną.

Dokonanie rezerwacji stanowi potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Pobytu.

 

II. ZMIANA REZERWACJI I JEJ TERMINU ORAZ ODWOŁANIE REZERWACJI

Zmiana rezerwacji, zmiana terminu rezerwacji oraz odwołanie rezerwacji może nastąpić telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej.

Zmiana rezerwacji jak również i zmiana terminu rezerwacji jest każdorazowo uznaniową decyzją Obiektu.

Zmiana terminu rezerwacji może nastąpić wyłączenie wtedy gdy w nowo proponowanym przez Gościa terminie, Obiekt dysponuje wolnymi pokojami.

Zmiana terminu rezerwacji dokonana na więcej niż 14 dni przed planowanym pierwotnym terminem pobytu nie podlega dodatkowej opłacie.

W przypadku zmiany terminu rezerwacji na mniej niż 14 dni przed planowanym pierwotnym terminem pobytu, Obiekt jest uprawniony do żądania zapłaty kwoty 100 zł tytułem opłaty za zmianę rezerwacji.

Zmiana rezerwacji może polegać m. in. na ograniczeniu długości pobytu.

Zgłoszenie przez Gościa chęci zmiany rezerwacji polegającej na ograniczeniu ilości świadczonych przez Obiekt na rzecz Gościa usług (skrócenie długości pobytu, itp.) i wyrażenie na to zgody przez Obiekt, skutkuje tym, że:

dokonana Przez Gościa pełna płatność za pobyt na zasadach opisanych w pkt. 1 ust. 13 niniejszego Regulaminu nie podlega zwrotowi w całości lub części.

dokonana przez Gościa wpłata zadatku w wysokości 30% wartości pierwotnej rezerwacji zgodnie z pkt 1 ust. 7 Regulaminu nie ulega zwrotowi w całości lub części, jak również w nie ulega przeliczeniu bądź zaliczeniu, a Gość w dniu przyjazdu zobowiązany jest do zapłaty 70% wartości pobytu wynikającej ze zmienionej rezerwacji.

8. Zmiana rezerwacji polegająca na zwiększeniu długości pobytu traktowana jest jako złożenie przez Gościa dodatkowej, nowej rezerwacji i podlega procedurze rezerwacyjnej opisanej w pkt I. niniejszego Regulaminu.

9. W przypadku braku wyrażenia zgody przez Obiekt na zmianę rezerwacji bądź jej terminu, Gość wciąż uprawniony jest do wykorzystania pobytu zgodnie z dokonaną i zadatkowaną rezerwacją.

10. W przypadku odwołania rezerwacji przez Gościa, zadatek nie podlega zwrotowi.

 

 

III. REKLAMACJE

Gość jest uprawniony do złożenia reklamacji niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny uprawniającego go do jej złożenia.

Poprzez reklamację należy rozumieć wszelkie wnioski, skargi, zażalenia skierowane do Obiektu.

Reklamacja winna zostać złożona pisemnie oraz zawierać imię i nazwisko zgłaszającego reklamację Gościa, jego dane teleadresowe, szczegóły rezerwacji (pobytu), jak również powinna przedstawiać sytuację podlegającą reklamacji i szczegółowo określać żądanie Gościa.

Reklamacja zostanie rozpoznana przez Obiekt niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Obiekt poinformuje Gościa o swojej decyzję w sprawie zgłoszonej reklamacji w formie pisemnej lub za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany w reklamacji.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji usługi na rzecz Gościa zgodnie z zawartą umową w przypadku zaistnienia siły wyższej tj. nadzwyczajnych okoliczności niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych, pozbawienia przez dostawcę prądu, gazu, energii grzewczej bądź wody lub też innych sytuacji wyjątkowych.

Gościom, zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683, 2361), nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług noclegowych.

Prawem właściwym dla ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Gościem a Obiektem jest prawo polskie.

W przypadku powstania sporu, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia jest właściwy dla siedziby Obiektu.

Wszelkie zmiany Regulaminu będą dokonywane poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.noclegi.wisla.pl.

Obiekt zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyn jego zmiany.

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Informacja dla osób dokonujących rezerwacji pokoi przez portale rezerwacyjne w Internecie (booking)

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby dokonujące rezerwacji pokoi przez portale rezerwacyjne w Internecie

 

Spółdzielnia Socjalna Wisła Otwarta Turystycznie informuje - zgodnie z art. 14 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Socjalna Wisła Otwarta Turystycznie z siedzibą 43-460 Wisła, Plac B. Hoffa 3,

• źródłem Pani/Pana danych są portale rezerwacyjne w Internecie, za pośrednictwem których dokonana została przez Panią/Pana rezerwacja,

• kategorie odnośnych danych to: imię i nazwisko, numer telefonu, informacja o dacie pobytu/ noclegu, adres zamieszkania, adres e-mail, numer karty kredytowej, ewentualnie inne podane przez Panią/Pana,

• podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, zaś celem przetwarzania jest rezerwacja miejsca (miejsc) noclegowego,

• przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane ponadto w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są obrona i dochodzenie roszczeń,

• Pani/Pana dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym
i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie, podmiotom mającym prawo dostępu do dokumentacji Spółdzielni na podstawie przepisów ustawy Prawo Spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach socjalnych,

• dane będą przechowywane także po wykonaniu umowy, a ich usunięcie nastąpi nie później niż 1 rok po zakończeniu okresu przedawnienia dochodzenia i obrony roszczeń określonego w przepisach;
w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – usunięcie nastąpi bezzwłocznie po uwzględnieniu ewentualnego sprzeciwu,

• ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

• podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zarezerwowania miejsca.

 

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.


 

 


 


 


 


 

REGULAMIN

Pobytu w Apartamencie Miejskim


 

Właściciel obiektu Apartament Miejski (dalej „Obiekt”) będzie Państwu wdzięczny za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa Państwa pobytu.


 

I. PRZEDMIOT REGULAMINU

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy o świadczenie usług noclegowych, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji. Dokonując rezerwacji, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Obiektu.


 

II. DOBA HOTELOWA

Pokoje wynajmowane są na doby hotelowe.

Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój hotelowy, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany i opłacony w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić najpóźniej do godziny 10:00 ostatniego dnia pobytu.

Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych miejsc noclegowych w Obiekcie.

Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu w Obiekcie w przypadku Gości, którzy nie przestrzegają obowiązującego regulaminu oraz w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.


 

III. ZASADY POBYTU

Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Obiektu dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Gościa pracownik Obiektu ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

Gość Obiektu nie może przekazywać pokoju hotelowego osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

Osoby niezameldowane w Obiekcie mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 9:00 do godziny 20:00. Przybywanie osób niezameldowanych po godzinie 20.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na odpłatne dokwaterowanie tych osób do jego pokoju. Koszt dokwaterowania każdej osoby jest równy dwukrotności ceny osobodoby wynikającej z cennika obowiązującego w Obiekcie.

Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:

podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody w mieniu Obiektu lub mieniu innych Gości, szkody na osobie innego Gościa, pracownika Obiektu lub innych osób przebywających w Obiekcie, albo

zakłócił spokój w Obiekcie, w tym m. in nie stosował się do panującej na terenie Obiektu ciszy nocnej, jak również gdy

znajduje się w stanie upojenia alkoholowego

W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania, Obiekt nie zwraca dokonanych płatności za niewykorzystane doby hotelowe.

Goście Obiektu oraz osoby przebywające na terenie Obiektu obowiązane są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania ciszy nocnej (w godzinach 22:00 – 06:00).


 

IV. USŁUGI

Obiekt świadczy usługi zgodnie z dokonaną przez Gościa rezerwacją. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług, Gość winien jak najszybciej zgłosić reklamację, co umożliwi Obiektowi niezwłoczną reakcję. Szczegóły zgłoszenia i sposób rozstrzygnięcia reklamacji określone są w regulaminie rezerwacji.

Obiekt ma obowiązek zapewnić:

warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,

bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,

profesjonalną i uprzejmą obsługę,

wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa w pokoju hotelowym, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie,

Na życzenie Gościa Obiekt świadczy nieodpłatnie dodatkowe usługi, w tym m .in.:

udziela informacji turystycznej,

zamawia taksówkę.


 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

Gość ma prawo do zgłoszenia w recepcji Obiektu wszelkich uwag i sugestii dotyczących pobytu, a także do otrzymania koniecznej pomocy i opieki.

Dzieci poniżej 18-go roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, odłączyć wszelkie podłączone przez niego ładowarki i zasilacze, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna, i drzwi na klucz.

Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

Gość powinien zawiadomić personel lub właściciela Obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Do każdego wynajętego przez Gościa pokoju Obiekt wydaje jeden komplet kluczy, w skład którego wchodzi klucz do pokoju i klucz do drzwi wejściowych do Obiektu. W przypadku zagubienia przez Gościa klucza/kluczy Obiekt jest uprawniony do obciążenia Gościa opłatą w wysokości 400,00 zł tytułem pokrycia kosztów wymiany zamka/zamków.

Na terenie Obiektu, w tym we wszystkich pokojach, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie przez Gościa zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju jest równoznaczne z wyrażeniem przez Gościa zgody na pokrycie kosztów sprzątania i dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 złotych za każdy stwierdzony przypadek. Wyżej wymieniona kwota zostanie doliczona do rachunku Gościa.


 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

Obiekt dysponuje parkingiem niestrzeżonym, bezpłatnym dla Gości.

Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu przeznaczonym dla Gości Obiektu czy poza nim.


 

VII. ZWROT POZOSTAWIONYCH RZECZY

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na Jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji Obiekt przechowa te przedmioty przez 30 dni.

Obiekt nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Gościa.


 

VIII. POBYT ZWIERZĄT

Na terenie Obiektu nie akceptujemy pobytu zwierząt.


 

IX. POSTANOWIENIA DODATKOWE

Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nie naruszającym ich

funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać w pokojach

hotelowych jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.

W przypadku naruszenia przez Gościa postanowień niniejszego Regulaminu, właściciel i

pracownicy Obiektu są uprawnieni do odmowy dalszego świadczenia usług na rzecz takiego

Gościa. Odmowa dalszego świadczenia usług skutkuje tym, iż Gość dopuszczający się

naruszeń zobowiązany jest do uregulowania należności za ewentualnie niezapłacone

świadczenia ze strony Obiektu jak również i poczynione uszkodzenia lub zniszczenia w

mieniu Obiektu bądź innych Gości oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu Obiektu.

X. DANE OSOBOWE

Spółdzielnia Socjalna Wisła Otwarta Turystycznie informuje - zgodnie z art. 14 ust.1

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej

„RODO” – iż:

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Socjalna Wisła Otwarta

Turystycznie z siedzibą 43-460 Wisła, Plac B. Hoffa 3,

• źródłem Pani/Pana danych są portale rezerwacyjne w Internecie, za pośrednictwem których

dokonana została przez Panią/Pana rezerwacja,

• kategorie odnośnych danych to: imię i nazwisko, numer telefonu, informacja o dacie pobytu/

noclegu, adres zamieszkania, adres e-mail, numer karty kredytowej, ewentualnie inne podane przez

Panią/Pana,

• podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 b) RODO -

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

zaś celem przetwarzania jest rezerwacja miejsca (miejsc) noclegowego,

• przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane ponadto w oparciu o podstawę prawną, którą

stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są obrona i dochodzenie

roszczeń,

• Pani/Pana dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym
i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów

powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie, podmiotom mającym prawo dostępu do

dokumentacji Spółdzielni na podstawie przepisów ustawy Prawo Spółdzielcze i ustawy o

spółdzielniach socjalnych,

• dane będą przechowywane także po wykonaniu umowy, a ich usunięcie nastąpi nie później niż 1

rok po zakończeniu okresu przedawnienia dochodzenia i obrony roszczeń określonego w

przepisach;
w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – usunięcie nastąpi

bezzwłocznie po uwzględnieniu ewentualnego sprzeciwu,

• ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących

Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

• podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji, zaś

konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zarezerwowania miejsca.

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.


 


 

 SKONTAKTUJ SIĘ

ul. Pl. B. Hoffa 3
Wisła 43-460
informacja@wisla.pl
noclegi.wisla.pl

GALERIA

NA MAPIE

Sprawdź dojazd do Apartament Miejski