Informacja Turystyczna
Wisła Otwarta Turystycznie
Pl. B. Hoffa 3 (rynek)

Hotel Gołębiewski

Wisła
powrót

Szukaj wolnych pokoi w Hotel Gołębiewski


ATRAKCJE W POBLIŻU

Zejście piesze nad Wisłę
0.1 km
więcej
Kładka piesza nad Wisłą
0.1 km
więcej
The water park Tropikana
0.1 km
więcej
Willa "Zacisze"
0.2 km
więcej
Muzeum Narciarstwa - Ośrodek Wypoczynkowo - Szkoleniowy Zimowit
0.3 km
więcej
Park Miniatur
0.4 km
więcej
Ścieżka rowerowo - piesza Bulwar Księżycowy
0.4 km
więcej
Zabytkowy Park Przygód
0.5 km
więcej
Pałacyk Myśliwski Habsburgów
0.5 km
więcej
Zamek Zagadek " Escape Room "
0.5 km
więcej

REGULAMIN REZERWACJI

REGULAMIN HOTELU GOŁĘBIEWSKI TADEUSZ GOŁEBIEWSKI W WIŚLE

 

§ 1

 1. Regulamin hotelu stanowi zasady wynajęcia pokoi i korzystania z infrastruktury hotelowej.

 2. Hotel świadczy usługi noclegowe, gastronomiczne, rozrywkowe i inne, zgodnie z profilem działalności.

 3. Opis pokoi, cennik świadczonych usług noclegowych oraz opis zakresu poszczególnych usług znajduje się na oficjalnej stronie hotelu http://www.golebiewski.pl/

 

§ 2

 1. Jednostką rozliczeniową w przypadku świadczenia usług noclegowych jest doba hotelowa. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 12:00 w dniu wyjazdu. Hotel na specjalne życzenie może nieodpłatnie przyspieszyć lub wydłużyć dobę hotelową – w miarę dostępności pokoju. Ostatecznego potwierdzenia dokonuje pracownik recepcji na wniosek Gościa na dzień przed przyjazdem (przyspieszenie doby) lub w dniu wyjazdu (wydłużenie doby).

 2. Życzenie przedłużenia o kolejną dobę hotelową Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 w dniu planowanego wymeldowania. Recepcja potwierdza możliwość w miarę dostępności pokoi. W przypadku Gości nie przestrzegających niniejszego regulaminu recepcja może odmówić wydłużenia pobytu.

 3. W przypadku konieczności skrócenia pobytu Gość powinien zgłosić się do recepcji do godziny 12:00, w przeciwnym razie kolejną dobę hotelową uznaje się za rozpoczętą.

 4. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nie zameldowanym w hotelu, nawet jeśli nie upłynął okres wynajęcia przez niego tego pokoju.

 5. Osoby nie zameldowane w hotelu przebywać mogą w pokoju hotelowym jako Goście osób zameldowanych w hotelu, między godziną 11.00 a 22.00 po uprzednim poinformowaniu recepcji.

 6. W hotelu obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 7:00. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

 7. Gość ma obowiązek pozostawienia udostępnionego mu pokoju oraz udostępnionego wyposażenia w stanie niepogorszonym.

 8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia, zniszczenia, zaistniałe na skutek jego zachowania lub zachowania podejmowanych przez niego gości lub naruszenie bezpieczeństwa poprzez nieuzasadnione włączenie systemu przeciwpożarowego – wartość materialną określa Dyrekcja hotelu.

 9. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

 10. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o bezzwłoczne zawiadomienie recepcji. Hotel reaguje bez nieuzasadnionej zwłoki na uwagi i zastrzeżenia Gości.

 11. Hotel Gołębiewski zapewnia:

  • profesjonalną obsługę,

  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,

  • w miarę posiadanych możliwości udostępnia inny pokój lub w inny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, gdy występujące w pokoju usterki nie mogły zostać bezzwłocznie usunięte.

 1. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

  • udziela informacji związanych z pobytem,

  • budzenie,

  • udostępnienie czajnika elektrycznego, wanienki do kąpieli dziecka, łóżeczka turystycznego, dodatkowej pościeli lub koca,

  • udostępnianie żelazka i deski do prasowania w specjalne wyznaczonej strefie,

  • możliwość przechowania pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu w pokojowym sejfie,

  • przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w hotelu.

 1. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, na wniosek Gości będą wysyłane na koszt odbiorcy na wskazany adres. Koszt odesłania rzeczy jest jedynie szacowany – ostateczny koszt określa firma świadcząca usługę. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa przedmioty przez okres 3 miesięcy. Po upływie tego czasu pozostawione przedmioty zostaną przekazane na cele charytatywne lub utylizowane.

 2. Hotel jest ubezpieczony w zakresie określonym odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego. Gość jest zobowiązany zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia wartościowych przedmiotów jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddanej w depozyt w recepcji hotelowej. Odpowiedzialność hotelu jest ograniczona również w przypadku, kiedy Gość nienależycie zabezpieczył pokój – należy sprawdzić zamknięcie pokoju po każdym jego opuszczeniu.

 3. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.

 4. Hotel akceptuje pobyt zwierząt domowych w pokoju z Gośćmi. Pobyt zwierząt wiąże się z dodatkowymi opłatami.

  1. Opiekunowie zwierząt zobowiązani są bezwzględnie podczas korzystania z miejsc ogólnodostępnych hotelu oraz przyległego terenu prowadzić zwierzęta na uwięzi, a w przypadku psów dodatkowo w kagańcach.

  2. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są również do utrzymania czystości podczas spacerów na terenach przyległych Hotelu oraz zgłaszania przypadków zabrudzeń na terenie hotelu Recepcji.

  3. W przypadku zabrudzeń lub zniszczeń dokonanych przez zwierzę Hotel może obciążyć Gościa dodatkową opłatą.

  4. Wstęp zwierząt do punktów gastronomicznych Hotelu jest surowo zabroniony, wyjątek stanowią psy przewodnicy osób niewidomych lub niedowidzących

  5. Goście przebywający w Hotelu ze zwierzętami zobowiązani są do opieki nad zwierzęciem oraz niezakłócania komfortu czy bezpieczeństwa pozostałych Gości Hotelu. Goście, którzy nie zapewnią odpowiedniej opieki przebywającym z nimi zwierzętom mogą zostać poproszeni o opuszczenie Hotelu

 5. Zasady korzystania z Parku Wodnego TROPIKANA oraz parkingów regulują odrębne regulaminy.

 

W hotelu palenie może odbywać się tylko w specjalnie oznaczonych strefach.

 

Dziękujemy za stosowanie się do zasad określonych niniejszym regulaminem, mających na celu komfort pobytu i bezpieczeństwo naszych Gości.

 

 

Dyrektor HG w WiśleSKONTAKTUJ SIĘ

ul. Al. Ks. Bp. Bursche 3
Wisła 43-460
rez.wis@golebiewski.pl
www.golebiewski.pl/wisla

GALERIA

NA MAPIE

Sprawdź dojazd do Hotel Gołębiewski