Informacja Turystyczna
Wisła Otwarta Turystycznie
Pl. B. Hoffa 3 (rynek)

Hotel ***VESTINA

Wisła
powrót

Szukaj wolnych pokoi w Hotel ***VESTINA


ATRAKCJE W POBLIŻU

Kolej krzesełkowa Cieńków
0.3 km
więcej
Stacja Narciarska Cieńków
0.4 km
więcej
Malinowa Dolina
0.6 km
więcej
Punkt widokowy
1.7 km
więcej
Las Niż. Koniec
1.8 km
więcej
Agrotourism U Matys
1.8 km
więcej
Wyciąg narciarski Sp. z o.o. Nadwiślańska agencja turystyczna
1.9 km
więcej
Postrzedni
1.9 km
więcej
Kaskady Białej Wisełki
2 km
więcej
Aniela i Piotr Cieślar
2.4 km
więcej

OPIS OBIEKTU

Hotel Vestina*** zlokalizowany jest w Wiśle-Malince, malowniczej miejscowości położonej u stóp Baraniej Góry, tuż obok źródeł Królowej Polskich Rzek - Wisły, 800 m od skoczni narciarskiej im. Adama Małysza.

Nie ma piękniejszego miejsca na spędzenie wolnego czasu wraz z całą rodziną, zorganizowanie szkolenia, czy konferencji. Malownicze, łagodne wzgórza, pokryte gęstym lasem mieszanym, poprzecinane wstążkami potoków sprawiają, że Wisła jest miejscowością niezwykle atrakcyjną i chętnie odwiedzaną przez rzeszę turystów oraz wczasowiczów, którzy spragnieni relaksu, wrażeń i piękna beskidzkich okolic powracają o każdej porze roku. Sąsiedztwo wzgórz Beskidu Śląskiego tworzy szczególny mikroklimat, który ma korzystny wpływ na samopoczucie wypoczywających. Piękno krajobrazu, niepowtarzalne widoki na szlakach turystycznych, bliskość wyciągów narciarskich, zachęcają do czynnego wypoczynku.REGULAMIN REZERWACJI

~~                                                                         § 1 PRZEDMIOT REGULAMINU
1.Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu Vestina*** w Wiśle.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, a także w każdym pokoju hotelowym.
§ 2 DOBA HOTELOWA
1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w Recepcji jak najszybciej. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
5. W przypadku pozostania w hotelu po zakończeniu się doby hotelowej do rachunku dolicza się należność za pół doby.

§ 3 REZERWACJA I MELDUNEK
1.Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz wpełnienie
 i podpisanie karty meldunkowej.
2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres,za który uiścił należną opłatę za pobyt.
3. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywającychw Hotelu.
5. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie zostanie wpłacony zadatek w wysokości 40% wartości w terminie 5 dni
od dnia złożenia rezerwacji. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.
7.W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości:
1) na 60 dni i więcej przed planowanym przyjazdem = 25 % wartości wpłaconego zadatku
2) na mniej jak 60 dni przed planowanym przyjazdem = 100 % wartości wpłaconego zadatku.
9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

                                                                                              § 4 USŁUGI
1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
3. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
- warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
-sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa,a w jego obecności tylko wówczas,     gdy wyrazi takie życzenie.
4.Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
-udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
-budzenie o wyznaczonej godzinie,
-przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w Hotelu
 z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu,
-przechowanie bagażu Gościa,
-zamawianie taksówki.
5.Dodatkowo na życzenie gości, Hotel świadczy odpłatnie następujące usługi:
-pranie mokre oraz prasowanie odzieży.

§ 5 ODZPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
1. Dzieci poniżej 12 -go  roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
2.Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia
i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia,
do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyciągnąć kartę z czytnika, wyłączyć
telewizor, zgasić światło, zakręcić krany,  zatrzasnąć drzwi  oraz sprawdzić czy zostały zamknięte.
5.Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia
 z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
6. W przypadku zgubienie karty klucz do pokoju, Hotel obciąży gościa kwotą 50 PLN.
§ 6 ODZPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU
1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.
4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić
 w depozycie.
5.Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów
w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.
6. Hotel posiada ubezpieczenie OC na terenie parkingu, dla pojazdów z niego korzystających.Należy podczas zameldowania się
w Hotelu podać numer rejestracyjny pojazdu, aby skorzystaćz tego ubezpieczenia.

§ 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyzsze przedmioty
na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu i zostaną zutylizowane. Artykuły spożywcze, artykuły higieniczne i toaletowe oraz wyroby farmaceutyczne będą przechowywane przez  24 godziny a następnie przekazane do utylizacji.
                                                                                        § 8 CISZA NOCNA
W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano za wyjątkiem dni w których organizowane są wieczorne
i nocne imprezy firmowe i przyjęcia okolicznościowe.

                                                                                        § 9 REKLAMACJE
1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
3.Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§ 10 POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Hotel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Hotelu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hotelu.
2. W Hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pozna wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
4. Z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w pokojach hotelowych obowiązuje całkowity zakaz palenia świec oraz używania przyrządów lub aparatów zasilanych energia elektryczną, nie stanowiacych wyposażenia tych pomieszczeń (z wyjatkiem komputerów osobistych i golarek).
5.Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez LUMAR Łukasz i Marcin Kryjak Spółka Cywilna z siedzibą
w Bielsku-Białej przy ul. Kustronia 47 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa
z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
6. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
7. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.
8. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwa korzystania.SKONTAKTUJ SIĘ

ul. Malinka 35
Wisła 43-460
recepcja@hotel-vestina.pl
www.hotel-vestina.pl

GALERIA

NA MAPIE

Sprawdź dojazd do Hotel ***VESTINA