Informacja Turystyczna
Wisła Otwarta Turystycznie
Pl. B. Hoffa 3 (rynek)

Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita

Wisła
powrót

Szukaj wolnych pokoi w Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita


ATRAKCJE W POBLIŻU

Wodospad Na Wisle
0.3 km
więcej
Mała Zapora
0.3 km
więcej
Wyciąg narciarski Sp. z o.o. Nadwiślańska agencja turystyczna
0.6 km
więcej
Las Niż. Koniec
1.3 km
więcej
Zapora Wisła Czarne
2.1 km
więcej
Ośrodek Narciarski Nowa Osada
2.2 km
więcej
Stacja Narciarska Cieńków
2.4 km
więcej
Kolej krzesełkowa Cieńków
2.4 km
więcej
Zamek w Wiśle – Narodowy Zespół Zabytkowy
2.5 km
więcej
Las Smrekowiec
2.7 km
więcej

OPIS OBIEKTU

Centrum Konferencji i Rekreacji GEOVITA w Wiśle położone jest w zacisznej, malowniczej Dolinie Malinka, 400 m od skoczni narciarskiej im. Adama Małysza.

 

Fantastyczna kuchnia, profesjonalna obsługa i rodzinna, kameralna atmosfera CKiR GEOVITA w Wiśle staje się idealnym miejscem do wypoczynku i regeneracji sił.

 

Oferujemy:

 • pokoje 1-, 2-osobowe, 3-4 osobowe rodzinne typu studio (2 sypialnie) oraz apartamenty 2-osobowe (sypialnia, pokój dzienny)
 • wszystkie pokoje z łazienką (WC, prysznic), TV sat, telefonem, suszarką do włosów
 • możliwość wypożyczenia czajnika elektrycznego
 • sala restauracyjna (100 miejsc)
 • kawiarnia
 • taras z grillem
 • chata grillowa (120 miejsc)
 • 2 wyposażone sale konferencyjne
 • (80-100 miejsc, 20 miejsc)
 • sauna, sala fitness
 • baza odnowy biologicznej (masaże, hydromasaże, krioterapia, termoterapia, areozoloterapia, fizykoterapia)
 • studio zdrowia i urody SPA&Beauty - zabiegi i konsultacje kosmetyczne
 • konsultacje z trenerem personalnym
 • kijki Nordic Walking
 • plac zabaw dla dzieci
 • pokój zabaw dla dzieci
 • bilard, tenis stołowy
 • parking monitorowany
 • Wi-Fi Free
 • łóżeczko, wanienka dla dzieci, udogodnienia dla rodzin z dziećmi

Ceny:

 • standardowe wachają się od 110 zł za nocleg ze śniadaniem do 190 zł za nocleg z pełnym wyżywieniem - dla osoby, w zależności od sezonu
 • ceny standardowe podlegaja okresowym promocjom, udzielamy rabatów dla stałych klientów
 • ceny pobytów pakietowych róznią się od cen standardowych
 • w zwiazku z powyższym prosimy o kontakt z recepcją - przygotujemy dla Państwa ofertę cenową pobytu        


Warto wiedzieć:

 • doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 12.00
 • honorujemy karty płatnicze
 • ośrodek nie przyjmuje Gości ze zwierzętami
 • śniadania w formie bufetu, pozostałe posiłki serwowane
 • posiłki w godzinach:
  - śniadanie 8.00 -10.00
  - obiad 13.00
  - obiadokolacja 16.00 - 17.30
  - kolacja 18.00
 • obiekt ogrodzony
 • możliwość wyboru diety: wegeteriańskiej, bezglutenowej, wątrobowej, żołądkowej, dla osób z cukrzycą
 • szlaki turystyczne w bliskiej okolicy
 • BIKE PARK 100 m od ośrodka, trasa Cross Country dla rowerzystów
 • odległość od centrum 5 km
 • Aqua Park w centrum miasta
 • ZOO Ostrava - Czechy ok. 65 km
 • ArcheoPark - Czechy ok. 40 km
 • Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu ok. 10 km
 • wyciągi letnie i zimowe od 1 km - 15 km
 • kompleksy dla narciarzy:
 • - wyciągi kanapowe: Nowa Osada – 1 km, Cieńków – 1,5 km, Skolnity, Soszów, Stożek
  - wyciągi orczykowe: Bochnia – 1 km, Klepki – 1,5 km, Zieleńska Polana – 4 km, Partecznik – 6 km, Kuba- Kubalonka – 15 km, Rowienki – 10 km, Kiczera, Pasieki, Siglany, Barania Góra

   

 

 

DODATKOWO w GEOVICIE w Wiśle:

 

W obiekcie mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych.

 

Duża elastyczność odnośnie potrzeb naszych gości oraz sprawna ich obsługa - zgodnie z obowiązującymi standardami - to tradycja sprzyjająca zarówno pracy twórczej, rodzinnemu wypoczynkowi, jak i wyjazdom zdrowotnym.

 

Zapraszamy do organizacji konferencji oraz imprez integracyjnych, a gości indywidualnych do korzystania z atrakcyjnych cenowo ofert specjalnych.

Wszystkie pokoje z łazienką, TV sat, telefonem, suszarką do włosów.

 

 

 

 REGULAMIN REZERWACJI

Regulamin zakupu usług turystycznych organizowanych przez Hotele i Ośrodki Marzeń GEOVITA SA
I. Warunki ogólne
1. Poniższe Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część UMOWY – SKIEROWANIA (zwanej dalej: Umową) i określają prawa oraz obowiązki Stron oraz konsekwencje prawne wynikające z Umowy.
2. Definicje: - przez Ustawę rozumie się ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 884 z późniejszymi zmianami), która stanowi podstawę prawną organizowania imprez turystycznych oraz zawarcia Umowy, - przez Uczestnika rozumie się zarówno Klienta indywidualnego, jak i grupowego, - przez GEOVITĘ rozumie się GEOVITA SA z siedzibą w Warszawie, ul. Barska, 02-315 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000425914, REGON 015529186, posiadającą zezwolenie Wojewody Mazowieckiego na organizowanie imprez turystycznych z dnia 01.04.2004r., wpisane do centralnego rejestru zezwoleń prowadzonego przez ministra właściwego do spraw turystyki pod numerem 676, będącą organizatorem turystyki w rozumieniu Ustawy i podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie Umowy, - przez imprezę rozumie się wszystkie usługi turystyczne świadczone przez GEOVITĘ na rzecz Uczestnika i osób mu towarzyszących, wymienione w Umowie, - przez Agenta rozumie się podmiot upoważniony, na podstawie zawartej z GEOVITĄ Umowy agencyjnej sprzedaży usług turystycznych, do zawierania w imieniu i na rzecz GEOVITY umów dotyczących organizowania imprez turystycznych.
3. Zawarcie Umowy następuje z chwilą jej podpisania przez Uczestnika oraz przez przedstawiciela biura GEOVITA lub Agenta, z jednoczesną wpłatą uzgodnionej i wymienionej w tej Umowie zaliczki w wysokości 30 (trzydzieści) % pełnej ceny. Dopłata do pełnej ceny imprezy powinna nastąpić do dnia określonego w Umowie. Brak wpłaty w tym terminie oznacza odstąpienie Uczestnika od umowy oraz rezygnację z uczestnictwa w imprezie turystycznej na warunkach i ze skutkami określonymi w części III. Regulaminu. Przez podpisanie Umowy Uczestnik potwierdza znajomość niniejszych Warunków Uczestnictwa i przyjmuje je za obowiązujące.
4. Uczestnik oświadcza, że działa w imieniu i z upoważnienia osób, na których rzecz będą świadczone usługi określone Umową. Warunki Uczestnictwa są obowiązujące również dla osób towarzyszących reprezentowanych przez Uczestnika, który podpisuje Umowę w ich imieniu.
5. GEOVITA gwarantuje realizację imprezy zgodnie z Umową, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane jest okolicznościami niezależnymi od GEOVITY, które zgodnie z Ustawą wyłączają jej odpowiedzialność (działanie lub zaniechanie Uczestnika; działanie lub zaniechanie osób trzecich nieuczestniczących w wykonaniu usług opisanych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć; siła wyższa). W każdym jednak przypadku GEOVITA zapewnia niezbędną pomoc poszkodowanemu Uczestnikowi.
6. GEOVITA gwarantuje, że cena imprezy wskazana w Umowie nie ulegnie zmianie. GEOVITA zastrzega jednak prawo do podwyższenia ceny imprezy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od GEOVITY: wzrostu kosztów transportu (wzrostu ceny paliw napędowych: gazu, oleju napędowego,
benzyny), wzrostu opłat urzędowych (taksy klimatyczne itp.), podatków, wzrostu kursów walut, jeśli wzrost ten miał wpływ na wysokość ceny. Podwyższenie ceny może nastąpić w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. O zmianie ceny GEOVITA niezwłocznie poinformuje Uczestnika imprezy. Uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić GEOVITĘ czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo odstępuje od umowy. W takim przypadku GEOVITA zwróci Uczestnikowi wszystkie wniesione przez niego opłaty na poczet ceny imprezy.
7. GEOVITA zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Umowy, z odwołaniem imprezy włącznie – jeżeli konieczność zmiany wynika z przyczyn niezależnych od GEOVITY (np. działanie siły wyższej, decyzji władz państwowych lub innych instytucji) powiadamiając o tym Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować w formie pisemnej (w tym drogą elektroniczną na adres marketing@geovita.pl lub faxem na numer: 22 203 40 34) GEOVITĘ (lub biuro Agenta, w którym dokonał zakupu imprezy) czy przyjmuje proponowaną zmianę czy też odstępuje od umowy.
8. Organizator może odwołać imprezę najpóźniej na 21 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku nie sprzedania wszystkich miejsc przeznaczonych przez GEOVITĘ na daną imprezę określonych w umowie, o czym niezwłocznie powiadomi Uczestnika.
9. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy zgodnie z pkt. 7 lub odwołania imprezy przez GEOVITĘ z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Uczestnikowi zostanie zaproponowana impreza zastępcza o tym samym, lub wyższym standardzie zgodnie z ofertą turystyczną GEOVITY, chyba że zgodzi się on na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie lub zwrot wpłat wniesionych przez Uczestnika na poczet ceny - według wyboru Uczestnika.
10.GEOVITA odpowiada za prawidłowy, zgodny z programem przebieg imprezy oraz za umówioną ilość i jakość usług.
11. Jeżeli w czasie trwania imprezy turystycznej GEOVITA nie wykonuje przewidzianych w umowie usług stanowiących istotną część programu imprezy GEOVITA jest zobowiązana bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenie zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, Uczestnik może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy. W przypadku, gdy wykonanie świadczeń zastępczych okaże się niemożliwe albo Uczestnik z uzasadnionych powodów nie wyrazi na takie świadczenia zgody i odstąpi od Umowy, GEOVITA zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikowi powrotu do miejsca rozpoczęcia imprezy lub do innego uzgodnionego miejsca.
12. Uczestnik ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na warunkach oferowanych przez wybrane przez Uczestnika towarzystwo ubezpieczeniowe. Szczegółowych informacji udziela Biuro Marketingu tel. (22) 583-52-00 adres e-mail: marketing@geovita.pl
II. Warunki zmiany Uczestnika / warunki rezygnacji z imprezy/odstąpienia od umowy
1. Uczestnik może bez zgody GEOVITY przenieść na inną osobę spełniającą warunki udziału w imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec GEOVITY, jeżeli Uczestnik zawiadomi ją o tym fakcie na piśmie przed rozpoczęciem imprezy, nie później niż w terminie 7 dni od daty określonego w Umowie terminu przyjazdu. W takim
przypadku za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz udokumentowane i poniesione przez GEOVITĘ koszty w wyniku zmiany uczestnika imprezy, Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
2. Uczestnik może odstąpić od umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy, składając na piśmie rezygnację z uczestnictwa w imprezie. Rezygnacja może być dostarczona osobiście do siedziby GEOVITY, listem poleconym na adres GEOVITY, pocztą elektroniczną na podany adres e-mailowy: marketing@geovita.pl albo na numer faxu: (22) 203 40 34. Datą złożenia rezygnacji jest data jej wpływu do GEOVITY. Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty na poczet ceny imprezy po potrąceniu rzeczywistych kosztów poniesionych przez GEOVITĘ na realizację Umowy. Zwrotu różnicy między wpłaconą kwotą, a kwotą potrąceń dokonuje się przelewem bankowym na konto wskazane przez Uczestnika. Rzeczywistą wysokość kosztów GEOVITA ustala w oparciu o poniesione koszty w związku z przygotowaniem imprezy. Przy obliczaniu należnych do zapłaty kwot uwzględnia się koszty, jakie zostały zaoszczędzone, a także możliwość innego wykorzystania świadczeń.
3. W przypadku imprez indywidualnych (Klient indywidualny) wysokość rzeczywistych kosztów ponoszonych przez GEOVITĘ na Uczestnika imprezy standardowo wynosi:
- przed 30 dniem przed terminem przyjazdu: udokumentowane koszty manipulacyjne w wysokości rzeczywiście poniesionej; - od 30 do 15 dni przed terminem przyjazdu: w wysokości do 15% wartości zarezerwowanych usług, - od 14 do 7 dni przed terminem przyjazdu: w wysokości do 20% wartości zarezerwowanych usług, - poniżej 7 dni przed terminem przyjazdu: w wysokości do 30% wartości zarezerwowanych usług.
4. W przypadku imprez grupowych (Klient grupowy) wysokość rzeczywistych kosztów ponoszonych na każdą osobę uczestniczącą w imprezie standardowo wynosi: - przed 30 dniem przed terminem przyjazdu: udokumentowane koszty manipulacyjne w wysokości rzeczywiście poniesionej; - od 30 do 15 dni przed terminem przyjazdu: w wysokości do 15% wartości zarezerwowanych usług, - od 14 do 7 dni przed terminem przyjazdu: w wysokości do 20% wartości zarezerwowanych usług, - poniżej 7 dni przed terminem przyjazdu: w wysokości do 30% wartości zarezerwowanych usług.
III. Warunki odpowiedzialności
1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu i innych przepisów obowiązujących na terenie obiektów GEOVITY.
2. Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie lub osoby pozostające pod jego opieką. W przypadku wyrządzenia szkody, przez Uczestnika lub osobę uczestniczącą wraz z nim lub pozostającą pod jego opieką, Uczestnik zobowiązany będzie do naprawienia tej szkody poprzez zapłacenie odszkodowania odpowiadającego wartości szkody oszacowanej przez GEOVITA na podstawie ceny nabycia uszkodzonych elementów lub jeśli ze względu na charakter szkody na tej podstawie nie można oszacować jej wartości, wartość szkody zostanie oszacowana na innej możliwie obiektywnej podstawie. Zapłata odszkodowania nastąpi niezwłocznie po powstaniu szkód, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od zakończenia imprezy.
3. Uczestnik nie może jednostronnie dokonywać zmian w Umowie.
4. Jeżeli w trakcie imprezy Uczestnik stwierdzi wadliwe wykonywanie Umowy, winien niezwłocznie, zawiadomić o tym fakcie GEOVITĘ, zgłaszając reklamację na piśmie w recepcji obiektu GEOVITY w trakcie trwania pobytu Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Uczestnik może złożyć GEOVICIE reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonywania umowy wraz z określeniem swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy.
5. Reklamacje obejmujące roszczenia z tytułu niezgodnego z umową przeprowadzenia imprezy turystycznej należy zgłosić na adres: Geovita SA.; ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa pocztą poleconą lub kurierską, przesłane pocztą e-mailową na adres: marketing@geovita.pl lub faxem na numer (22) 583-52-22. Rozpatrzenie zgłoszonej reklamacji nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia reklamacji, a w razie złożenia reklamacji w trakcie trwania imprezy w terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy. GEOVITA odrzuci reklamacje wniesione po upływie terminu do ich złożenia.
6. Przez podpisanie umowy Uczestnik akceptuje standard świadczonych przez GEOVITĘ usług wraz z obowiązującym standardem zakwaterowania (rodzaj, klasa i kategoria), w których Uczestnik przebywa, poziomem usług gastronomicznych (ilość i rodzaj oferowanych posiłków) i innych usług wchodzących w zakres wykupionej przez Uczestnika imprezy oraz oświadcza, że został o nich poinformowany przez GEOVITĘ i nie wnosi do nich zastrzeżeń. Geovita gwarantuje zachowanie oferowanego standardu usług przez cały okres trwania imprezy.
7. Wszelkie wnoszone do obiektu Geovity przez Uczestników i/lub osoby im towarzyszące kosztowności, pieniądze i inne rzeczy wartościowe lub mające wartość artystyczną lub naukową, ze względów bezpieczeństwa i ochrony przed ich utratą lub uszkodzeniem powinny zostać złożone na przechowanie w sejfie hotelowym. Geovita jest zobowiązana przyjąć na przechowanie rzeczy, o których mowa powyżej. Może odmówić przyjęcia tych rzeczy tylko wówczas, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu hotelu mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca.
8. GEOVITA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartości naukową lub artystyczną wniesionych przez Uczestnika i/lub przez osobę jemu towarzyszącą do obiektu GEOVITY, w którym Uczestnik i/lub osoba towarzysząca przebywa, w przypadku gdy utrata lub uszkodzenie było wynikiem: - działania siły wyższej, - wynikała z właściwości rzeczy wniesionych, - wyłącznej winy Uczestnika lub osoby, która mu towarzyszyła albo go odwiedziła.
W powyższym zakresie GEOVITA nie ponosi odpowiedzialności w szczególności w przypadku pozostawienia rzeczy wniesionych przez Uczestnika, poza pokojem hotelowym, w którym Uczestnik został zakwaterowany, w miejscu publicznym, dostępnym zarówno dla osób uczestniczących jak i osób trzecich. Przez siłę wyższą rozumie się nadzwyczajne, niezależne od woli GEOVITY wydarzenia, takie jak strajki, zamieszki, klęski żywiołowe, akty władzy, akty terroru.
9. GEOVITA ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do dwukrotności ceny imprezy względem każdego Klienta (Uczestnika), przy czym ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.
10. GEOVITA posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Organizatora Turystyki oraz ubezpieczenie NNW. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych ubezpieczeń w Burze Marketingu Geovita SA w Warszawie pod numerem telefonu: (22) 583-52-22 .
11. Potwierdzeniem dokonania wpłaty zaliczki na poczet ceny przez Uczestnika jest elektroniczny wydruk bankowy wydania polecenia przelewu kwoty zaliczki na rachunek bankowy GEOVITY. Niniejsze Warunki Uczestnictwa stanowią jednocześnie pisemne potwierdzenie zawarcia przez GEOVITA obowiązkowej umowy ubezpieczenia na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych. Wojewoda jest uprawniony do występowania na rzecz klientów (Uczestników) w sprawach wypłaty środków z tytułu ww. umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tej umowy.
IV. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz aktów wykonawczych do Ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Z chwilą zawarcia Umowy Uczestnik otrzymuje jeden egzemplarz Umowy oraz przedmiotowych Warunków Uczestnictwa.
3. Uczestnik niniejszym (należy przekreślić właściwy kwadrat):
__wyraża zgodę __nie wyraża
Zgody na przechowywanie swoich danych osobowych w bazie danych GEOVITY i przetwarzanie ich dla celów marketingowych i promocyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianamiSKONTAKTUJ SIĘ

ul. os. Bajcary 14
Wisła 43-460
wisla@geovita.pl
www.geovita.pl

GALERIA

NA MAPIE

Sprawdź dojazd do Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita