Informacja Turystyczna
Wisła Otwarta Turystycznie
Pl. B. Hoffa 3 (rynek)

Rezydencja Pod Ochorowiczówką B&B

Wisła
98% na podstawie 108 recenzji
zobacz opinie
powrót

Szukaj wolnych pokoi w Rezydencja Pod Ochorowiczówką B&B


98 % Gości jest zadowolonych z pobytu w Rezydencja Pod Ochorowiczówką B&B


ATRAKCJE W POBLIŻU

Zabytkowy Cmentarz na Groniczku
0.4 km
Galeria "Sportowe Trofea Adama Małysza"
0.5 km
Wiślańska Ciuchcia
0.5 km
Ośrodek Sportowy Jonidło
1 km
Dąb Wolności posadzony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
1.3 km
Pomnik Źródeł Wisły
1.3 km
Aleja Podań i Legend
1.4 km
Kościół Ewangelicko - Augsburski św. Piotra i Pawła
1.5 km
Amfiteatr im. Stanisława Hadyny
1.5 km
Galeria Grupy Twórców Wiślanie/Galeria u Niedźwiedzia
1.6 km

OPIS OBIEKTU

Szukasz atrakcyjnego noclegu w Wiśle w dobrej cenie? To właśnie Rezydencja Pod Ochorowiczówką jest dla Ciebie. Jesteśmy jednym z najnowszych pensjonatów w miejscowości Wisła, dzięki temu nasze wnętrza są bardzo nowoczesne i eleganckie. Dysponujemy trzynastoma pokojami dwuosobowym z łazienkami, TV 32’ oraz Wi-Fi. Dodatkowo w obiekcie znajdą Państwo aneks kuchenny oraz parking dla samochodów. Doskonała lokalizacja naszego obiektu gwarantuje ciszę i spokój, ale również możliwość bardzo szybkiego znalezienia się na głównym deptaku (15 min spacerem) oraz na wyciągu narciarskim Siglany (5 min spacerem). 


REGULAMIN REZERWACJI

REGULAMIN REZERWACJI POBYTU W REZYDENCJI POD OHOROWICZÓWKĄ

 

Postanowienia niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) określają warunki dokonywania przez osoby fizyczne oraz prawne (dalej „Goście”) rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzeń dokonania rezerwacji oraz postępowań reklamacyjnych w obiekcie noclegowym „Rezydencja Pod Ochorowiczówką”, zarządzanym przez Wojciecha Rozkosznego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Rezydencja Pod Ochorowiczówką Wojciech Rozkoszny, ul. Juliana Ochorowicza 4, 43-460 Wisła, NIP: 5482190118, REGON: 241157120 (dalej: "Obiekt").

 

 

I. DOKONANIE REZERWACJI

 

 1. Przed dokonaniem rezerwacji telefonicznej bądź za pomocą poczty elektronicznej należy zapytać o dostępność w Obiekcie, w wybranym przez Gościa terminie, wolnych pokoi.
 2. Zapytanie o dostępność polega na wskazaniu przez Gościa interesującego go terminu pobytu, ilości osób i rodzaju pokoju.
 3. Gość dokonuje rezerwacji:
  1. telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu wskazany na stronie internetowej Obiektu,
  2. za pomoczą poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na podany na stronie internetowej adres poczty elektronicznej, bądź
  3. korzystając z systemu rezerwacyjnego online, dostępnego m. in. na stronie internetowej www.podochorowiczowka.pl
 4. Dokonując rezerwacji Gość zobowiązany jest do podania następujących informacji:
  1. terminu pobytu,
  2. liczby osób wraz ze wskazaniem czy są to osoby dorosłe czy dzieci (w przypadku dziecka – podanie wieku),
  3. rodzaju pokoju,
  4. dane kontaktowe (numer telefonu bądź adres e-mail)
  5. chęci otrzymania faktury VAT oraz padania danych niezbędnych do jej wystawienia przez Obiekt. Brak poinformowania przez Gościa na etapie rezerwacji o chęci otrzymania faktury VAT, uniemożliwia jej późniejsze wystawienie przez Obiekt.
 5. Każda dokonana przez Gościa rezerwacja telefoniczna lub e-mailowa, dla swej skuteczności wymaga potwierdzenia przez Obiekt.
 6. Poprzez potwierdzenie rezerwacji należy rozumieć:
  1. wysłanie przez Obiekt wiadomość e-mail, lub
  2. informację udzieloną przez Obiekt telefonicznie, wskazującą na fakt dokonania w Obiekcie rezerwacji.
 7. Po dokonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 50% wartości całego pobytu w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji. Za moment wpłaty zadatku przyjmuje się moment uznania rachunku bankowego Obiektu.
 8. Wartość pobytu wskazana jest w potwierdzeniu rezerwacji.
 9. Wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego Obiektu wskazany w potwierdzeniu rezerwacji.
 10. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko (nazwę firmy) Gościa, na którego została dokonana rezerwacja wraz z terminem pobytu, bądź numer rezerwacji wskazany w potwierdzeniu rezerwacji.
 11. Gość zobowiązuje się do zapłaty pozostałej kwoty za pobyt najpóźniej w dniu przyjazdu.
 12. Dodatkowo w dniu przyjazdu Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty miejscowej pobieranej przez Obiekt na rzecz Urzędu Miasta Wisły.
 13. W przypadku dokonywania rezerwacji w terminie krótszym niż 3 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu Gość, zamiast zapłaty zadatku, zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za cały okres pobytu najpóźniej na jeden dzień przed jego rozpoczęciem, oraz do przesłania potwierdzenia zapłaty na następujący adres poczty elektronicznej: info@podochorowiczowka.pl.
 14. Poprzez dokonanie rezerwacji oraz wpłacenie zadatku w wysokości 50% wartości całego pobytu, a w przypadku dokonywania rezerwacji w terminie krótszym niż 3 dni przed planowanym przyjazdem – wpłacenie pełnej kwoty za cały okres pobytu, uznaje się, że umowa świadczenia usług noclegowych została zawarta.
 15. W przypadku braku wpłaty zadatku w określonym w pkt I ust. 7 niniejszego regulaminu terminie, bądź w przypadku nie dokonania pełnej zapłaty za pobyt na zasadach i w terminie opisanym w pkt I ust. 13 regulaminu, rezerwację uznaje się za anulowaną.
 16. Dokonanie rezerwacji stanowi potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Pobytu.

 

II. ZMIANA REZERWACJI I JEJ TERMINU ORAZ ODWOŁANIE REZERWACJI

 1. Zmiana rezerwacji, zmiana terminu rezerwacji oraz odwołanie rezerwacji może nastąpić telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Zmiana rezerwacji jak również i zmiana terminu rezerwacji jest każdorazowo uznaniową decyzją Obiektu.
 3. Zmiana terminu rezerwacji może nastąpić wyłączenie wtedy gdy w nowo proponowanym przez Gościa terminie, Obiekt dysponuje wolnymi pokojami.
 4. Zmiana terminu rezerwacji dokonana na więcej niż 14 dni przed planowanym pierwotnym terminem pobytu nie podlega dodatkowej opłacie.
 5. W przypadku zmiany terminu rezerwacji na mniej niż 14 dni przed planowanym pierwotnym terminem pobytu, Obiekt jest uprawniony do żądania zapłaty kwoty 100 zł tytułem opłaty za zmianę rezerwacji.
 6. Zmiana rezerwacji może polegać m. in. na ograniczeniu długości pobytu bądź ilości zarezerwowanych pokoi.
 7. Zgłoszenie przez Gościa chęci zmiany rezerwacji polegającej na ograniczeniu ilości świadczonych przez Obiekt na rzecz Gościa usług (skrócenie długości pobytu, ograniczenie ilości pokoi itp.) i wyrażenie na to zgody przez Obiekt, skutkuje tym, że:
  1. dokonana Przez Gościa pełna płatność za pobyt na zasadach opisanych w pkt. 1 ust. 13 niniejszego Regulaminu nie podlega zwrotowi w całości lub części.
  2. dokonana przez Gościa wpłata zadatku w wysokości 50% wartości pierwotnej rezerwacji zgodnie z pkt 1 ust. 7 Regulaminu nie ulega zwrotowi w całości lub części, jak również w nie ulega przeliczeniu bądź zaliczeniu, a Gość w dniu przyjazdu zobowiązany jest do zapłaty 50% wartości pobytu wynikającej ze zmienionej rezerwacji.

8. Zmiana rezerwacji polegająca na zwiększeniu długości pobytu bądź zamówieniu dodatkowych pokoi traktowana jest jako złożenie przez Gościa dodatkowej, nowej rezerwacji i podlega procedurze rezerwacyjnej opisanej w pkt I. niniejszego Regulaminu.

9. W przypadku braku wyrażenia zgody przez Obiekt na zmianę rezerwacji bądź jej terminu, Gość wciąż uprawniony jest do wykorzystania pobytu zgodnie z dokonaną i zadatkowaną rezerwacją.

10. W przypadku odwołania rezerwacji przez Gościa, zadatek nie podlega zwrotowi.

 

 

III. REKLAMACJE

 1. Gość jest uprawniony do złożenia reklamacji niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny uprawniającego go do jej złożenia.
 2. Poprzez reklamację należy rozumieć wszelkie wnioski, skargi, zażalenia skierowane do Obiektu.
 3. Reklamacja winna zostać złożona pisemnie oraz zawierać imię i nazwisko zgłaszającego reklamację Gościa, jego dane teleadresowe, szczegóły rezerwacji (pobytu), jak również powinna przedstawiać sytuację podlegającą reklamacji i szczegółowo określać żądanie Gościa.
 4. Reklamacja zostanie rozpoznana przez Obiekt niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Obiekt poinformuje Gościa o swojej decyzję w sprawie zgłoszonej reklamacji w formie pisemnej lub za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany w reklamacji.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji usługi na rzecz Gościa zgodnie z zawartą umową w przypadku zaistnienia siły wyższej tj. nadzwyczajnych okoliczności niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych, pozbawienia przez dostawcę prądu, gazu, energii grzewczej bądź wody lub też innych sytuacji wyjątkowych.
 2. Gościom, zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683, 2361), nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług noclegowych.
 3. Prawem właściwym dla ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Gościem a Obiektem jest prawo polskie.
 4. W przypadku powstania sporu, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia jest właściwy dla siedziby Obiektu.
 5. Wszelkie zmiany Regulaminu będą dokonywane poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.podochorowiczowka.pl.
 6. Obiekt zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyn jego zmiany.

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojciech Rozkoszny, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rezydencja Pod Ochorowiczówką Wojciech Rozkoszny, ul. Juliana Ochorowicza 4, 43-460 Wisła, NIP: 5482190118, REGON: 241157120.
 2. Podanie przez Gościa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do dokonania rezerwacji i zawarcia umowy o świadczenie usług noclegowych.
 3. Gość posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.
 5. Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 6. Dane nie będą przetwarzane przez administratora w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 7. Dane będą powierzane do przetwarzania operatorowi systemu rezerwacyjnego Hotres.pl, tj. Romanowi Korczyńskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński, ul. Młyńska 12A, 58-570 Jelenia Góra, wyłączenie w zakresie i celu niezbędnym do dokonania i przeprowadzenia rezerwacji.

 

 

REGULAMIN POBYTU W REZYDENCJI POD OHOROWICZÓWKĄ

 

Właściciel obiektu Rezydencja Pod Ochorowiczówką (dalej „Obiekt”) będzie Państwu wdzięczny za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa Państwa pobytu.

 

I. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy o świadczenie usług noclegowych, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji. Dokonując rezerwacji, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Obiektu.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, oraz na stronie internetowej www.podochorowiczowka.pl.

 

II. DOBA HOTELOWA

 1. Pokoje wynajmowane są na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój hotelowy, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany i opłacony w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji Obiektu najpóźniej do godziny 10:00 ostatniego dnia pobytu.
 5. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych miejsc noclegowych w Obiekcie.
 6. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu w Obiekcie w przypadku Gości, którzy nie przestrzegają obowiązującego regulaminu oraz w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

 

III. ZASADY POBYTU

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Obiektu dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Gościa pracownik Obiektu ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. Gość Obiektu nie może przekazywać pokoju hotelowego osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w Obiekcie mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 9:00 do godziny 20:00. Przybywanie osób niezameldowanych po godzinie 20.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na odpłatne dokwaterowanie tych osób do jego pokoju. Koszt dokwaterowania każdej osoby jest równy dwukrotności ceny osobodoby wynikającej z cennika obowiązującego w Obiekcie.
 4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:
  1. podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody w mieniu Obiektu lub mieniu innych Gości, szkody na osobie innego Gościa, pracownika Obiektu lub innych osób przebywających w Obiekcie, albo
  2. zakłócił spokój w Obiekcie, w tym m. in niestosował się do panującej na terenie Obiektu ciszy nocnej, jak również gdy
  3. znajduje się w stanie upojenia alkoholowego
 5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania, Obiekt nie zwraca dokonanych płatności za niewykorzystane doby hotelowe.
 6. Goście Obiektu oraz osoby przebywające na terenie Obiektu obowiązane są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania ciszy nocnej (w godzinach 22:00 – 07:00).

 

IV. USŁUGI

 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie z dokonaną przez Gościa rezerwacją. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług, Gość winien jak najszybciej zgłosić reklamację w recepcji, co umożliwi Obiektowi niezwłoczną reakcję. Szczegóły zgłoszenia i sposób rozstrzygnięcia reklamacji określone są w regulaminie rezerwacji.
 2. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
  1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  4. wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa w pokoju hotelowym, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie,
  5. w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 3. Na życzenie Gościa Obiekt świadczy nieodpłatnie dodatkowe usługi, w tym m .in.:
  1. udziela informacji turystycznej,
  2. zamawia taksówkę.

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Gość ma prawo do zgłoszenia w recepcji Obiektu wszelkich uwag i sugestii dotyczących pobytu, a także do otrzymania koniecznej pomocy i opieki.
 2. Dzieci poniżej 18-go roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania w pokojach hotelowych grzałek, żelazek, grzejników elektrycznych lub gazowych oraz innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju (nie dotyczy ładowarek i zasilaczy komputerowych i telefonicznych).
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, odłączyć wszelkie podłączone przez niego ładowarki i zasilacze, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna, i drzwi na klucz.
 5. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 6. Gość powinien zawiadomić personel lub właściciela Obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 7. Do każdego wynajętego przez Gościa pokoju Obiekt wydaje jeden komplet kluczy, w skład którego wchodzi klucz do pokoju i klucz do drzwi wejściowych do Obiektu. W przypadku zagubienia przez Gościa klucza/kluczy Obiekt jest uprawniony do obciążenia Gościa opłatą w wysokości 400,00 zł tytułem pokrycia kosztów wymiany zamku/zamków.
 8. Na terenie Obiektu, w tym we wszystkich pokojach, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie przez Gościa zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju jest równoznaczne z wyrażeniem przez Gościa zgody na pokrycie kosztów sprzątania i dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 złotych za każdy stwierdzony przypadek. Wyżej wymieniona kwota zostanie doliczona do rachunku Gościa.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

 1. Obiekt odpowiada za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do pokoju na warunkach i zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.
 2. Obiekt dysponuje parkingiem niestrzeżonym, bezpłatnym dla Gości hotelowych.
 3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu przeznaczonym dla Gości Obiektu czy poza nim.

 

VII. ZWROT POZOSTAWIONYCH RZECZY

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na Jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji Obiekt przechowa te przedmioty przez 30 dni.
 2. Obiekt nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Gościa.

 

VIII. POBYT ZWIERZĄT

 1. Na terenie Obiektu dopuszcza się obecność zwierząt wyłącznie po uiszczeniu należytej opłaty.
 2. Zabrania się pozostawiania przez Gości zwierząt na terenie Obiektu, w tym w pokojach hotelowych, bez opieki.
 3. Właściciel psa na terenie Obiektu zobowiązany jest do prowadzenia go na smyczy.
 4. Właściciel zobowiązany jest do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzęta i odpowiada materialnie za szkody przez nie wyrządzone.
 5. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do dopilnowania, aby jego zwierzę nie zachowywało się głośno na terenie Obiektu oraz aby nie zakłócało wypoczynku innych Gości.

 

IX. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać w pokojach hotelowych jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.
 2. W przypadku naruszenia przez Gościa postanowień niniejszego Regulaminu, właściciel i pracownicy Obiektu są uprawnieni do odmowy dalszego świadczenia usług na rzecz takiego Gościa. Odmowa dalszego świadczenia usług skutkuje tym, iż Gość dopuszczający się naruszeń zobowiązany jest do uregulowania należności za ewentualnie niezapłacone świadczenia ze strony Obiektu jak również i poczynione uszkodzenia lub zniszczenia w mieniu Obiektu bądź innych Gości oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu Obiektu.


SKONTAKTUJ SIĘ

ul. Ochorowicza 4
Wisła 43-460
info@podochorowiczowka.pl
www.podochorowiczowka.pl

GALERIA

NA MAPIE